Privacyregelement - Fysio Schagen

Privacyreglement

Praktijk voor Fysiotherapie en manuele therapie “Schagen” hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy reglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren houden wij een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Geregistreerde gegevens worden behandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

Deze wet bevat regels met betrekking tot:

 • Het doel van de registratie.
 • De aard van de gegevens die worden geregistreerd.
 • Het beheer van de gegevens.
 • De personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.Hierin zijn de volgende zaken opgenomen:
 • Wij gaan zorgvuldig met de gegevens om. Wij hebben naast de Wet op bescherming persoonsgegevens een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement
 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers (tijdens vakantie, ziekte of zwangerschap) of de collega fysiotherapeut van Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele therapie “Schagen”
 • Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U kunt de gegevens die over u zijn vastgelegd zien, dit dient u aan uw fysiotherapeut te vragen.
 • Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling en wij door de verzekering dienen in te vullen worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden.
 • Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven
 • Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 20 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Als Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele therapie “Schagen” zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen.
 • Om de kwaliteit van de fysiotherapie te behouden en ontwikkelen moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt, zullen deze om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, dan kunt u dat aangeven bij uw fysiotherapeut. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend.